การโรงแรม

                       นางสาวณิชาภา รัตนพันธ์   

                    นางอาระยา  ฉายชูวงษ์

                       นางสาวสุปรียา  ภูผาลา

                    นายหัฎฐเศรษฐ์ เหพหัสดิน ณ อยุธยา