ข่าวสารแจ้งนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคทฤษฎี ในระดับ ปวช ปวส ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช ปวส ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

-ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา2564รอบทั่วไป

-ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2563

-ประกาศส่งเอกสารสมัครเรียน รอบทั่วไป

-ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบทั่วไป

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควตารอบ 2 

ประกาศส่งเอกสาร โควตา รอบ 2

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา รอบ2

-ประกาศส่งเอกสารรับสมัครรอบทั่วไป

-ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทโควต้า รอบที่ 1 โควต้าเรียนดี

-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา 

-ประกาศส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์

-ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  รอบเพิ่มเติม 

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวช. รอบเพิ่มเติม

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวส. รอบเพิ่มเติม

              สมัครเรียน การบัญชี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563

– รายวิชาเปิดสอนซัมเมอร์ รอบ2 รหัสวิชา3104 -8501  โครงการ ปวส. เป็น รหัสวิชา2104-8501  โครงการ  ปวช.

– แบบฟอร์มงานทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควต้ารอบ2ความประพฤติดีและความสามารถพิเศษ