ข่าวสารแจ้งนักเรียน นักศึกษา

-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา 

-ประกาศส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์

-ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  รอบเพิ่มเติม 

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวช. รอบเพิ่มเติม

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวส. รอบเพิ่มเติม

              สมัครเรียน การบัญชี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563

– รายวิชาเปิดสอนซัมเมอร์ รอบ2 รหัสวิชา3104 -8501  โครงการ ปวส. เป็น รหัสวิชา2104-8501  โครงการ  ปวช.

– แบบฟอร์มงานทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควต้ารอบ2ความประพฤติดีและความสามารถพิเศษ