คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

                       นางวัชรี  มูลทองสุข   

                    นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์

                       นายเทิดศักดิ์ นกขุนทอง 

                    นางสาวพิมพชนมิ์ บัวสิน

                           นายจักรพงษ์  คุชิตา

                    นายจิรวัฒน์  ศรีสว่าง