งานความร่วมมือ

หัวหน้างานความร่วมมือ

งานความร่วมมือมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย