งานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่2/2562

การสอนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

การพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ เสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนส าหรรับนักเรียน ปวช.1/3 สาขายานยนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 ยานยนต์เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ วิชาการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเขียนแบบให้กับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยวิธีการปฏิบัติ

ศึกษาผลของการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา 2000-1504เรื่องประชาคมอาเซียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงการ ๒ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการสอนแบบ Learning by Doing รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

การพัฒนาพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นปวช.1การโรงแรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในเรื่องความรับผิดชอบและความมีวินัย

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2562

 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่องผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์โดยใช้วิธีท่องจ่า

เรื่อง การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนรายวิชางานติดตั้งเครื่องต้นกําลังและการถ่าย     ทอดกําลังโดยใช้การสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึง โดยการพิมพ์ลายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

การเปรียบเทียบการเรียนแบบบรรยายตามหนังสือเรียนกับการเรียนโดยใช้ PowerPointในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น 20100-1004 นักเรียนระดับ ปวช.1แผนกเครื่องจักรกลเกษตร