งานสื่อการเรียนการสอน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ครูที่ประสงค์จะจัดทำ เอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน
  2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสารหรือวารสารทางวิชาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
  3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่นของผู้สอนแต่ละวิชาให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
  5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
  6. รับผิดชอบ เก็บรวบรวม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
  7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
  8. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
  9. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย