ช่างยนต์

                   นายพิทักษ์ภูมิ  สายบุญลี

                      นายอารยะ  คูหาสวัสดิ์

                   นายณัฐวุฒิ  บุญบรรดาล

                       นายภัทรกร  กุศะโรจน์