พืชศาสตร์และภูมิทัศน์

                        นางลักษณา  เดชมา   

                    นายภานุมาศ  ปิยะภานุกูล

                        นางสาวสิวดี  สุกดี