เครื่องจักรกลเกษตร

                    นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ

                             นายสงัด หลุยพันธ์

                         นายวรวุฒิ  แซมสน

                             นายวิศรุต  แซมสน