Classroom research

– การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง หน่วยและการวัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์

– การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 สาขาการโรงแรม

– การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดเสริมทักษะหน่วยที่ 6 เรื่อง งานและพลังงาน ระดับชั้น ปวช.3 สาขางานเครื่องกลเกษตร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวช.1 สาขาวิชายานยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ระดับ ปวส. โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

– การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เรื่อง Transprotation โดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1

– การส่งเสริมทักษะการอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ


– การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจทำแบบฝึกปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การสร้างแผ่นผับด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดโดยใช้คลิปวิดีโอออนไลน์ ของนักเรียน ปวช.2 สาขาพาณิชยกรรม สางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– การแก้ไขปัญหาการพิมพ์สัมผัส รายวิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1005 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ด้วยเว็บไซต์พิมพ์สัมผัส

– การพัฒนาทักษะการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางทำการโดยวิธีการสอนแบบสาธิต(Demonstration Method) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

– ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ด้วยชุดตรวจสอบดิน ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาเทคนิคยานยนต์ และชั้น ปวส.1 สาขาเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ ในวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรดิน

– การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดตั้งฟาร์มและออกแบบโรงเรือนเห็ดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นประสบการณ์และอภิปรายย่อยสำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาการผลิตเห็ด ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเกษตร รายวิชา การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ