General exam

การทดสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ให้นักเรียน คลิกทำแบบทดสอบสาขาที่นักเรียนสมัครเรียน
ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง
นักเรียน สามารถเข้าทำแบทดสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 นาฬิกา