research1/2565

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2565

– การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1

– การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามเวลาของนักศึกษาปวช.2 ในรายวิชาเครือข่ายเบื้องต้น

– การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา20204- 2102 เรื่อง การสร้างเอกสารทางวิชาการของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนจาก Google Classroom
– การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส โดยการบูรณาการใช้สื่อออนไลน์
– การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Game Based Learning (GBL) วิชาระบบปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 

– การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า จากการอ่านมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกของนักเรียน ระดับปวช.1/1สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยใช้สื่อการสอน

– การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า จากการอ่านค่ามัลติมิเตอร์จาลองแบบ เข็ม ระดับประกาศนียบัตรวชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

– ความพึงพอใจของผู้เรียนในการทำแบบทดสอบ เรื่อง สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า โดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

– ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการจัดการอาคาร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– เปรียบเทียบการสอนออนไซต์แบบสาธิตสด กับการสอนออนไซต์แบบสาธิตผ่านสื่อวีดีทัศน์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 

– การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

–  การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้วยวิธีเสริมแรงบวกในห้องเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1รายวิชา งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น สาขาวิชาช่างยนต์

– การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ไม่ส่งงาน/การบ้าน

– การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดสาธิตเครื่องยนต์ผ่าการทำงานเครื่องยนต์ ในรายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 20101-2102 

– ความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออุปกรณ์วิเคราะห์ปัญหารถยนต์

– การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม (20701-2102) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ สาขางานการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

– การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาการจัดดอกไม้ เรื่องการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านในรายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม

– การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 สาขาการโรงแรม ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม

– รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์หลังการปฏิบัติงาน โดยใช้ตารางเวรประจำวัน ในรายวิชาการผลิตเห็ด ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเกษตรปีการศึกษา 1/2565 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การฝึกซ้อมสมรรถภาพทางกายเพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชา องค์การเกษตรกรในอนาคต รหัสวิชา 20500-1002 ชั้นปวช.2 สาขางานการผลิตพืช แผนกวิชาเกษตร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

– การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริตศาสตร์พื้ฐานอาชีพ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา บัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

– การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิง วิเคราะห์เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 

– การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้สื่อการสอน PowerPoint ในห้องเรียนออนไลน์ Google classroom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การพัฒนาทักษะการเล่นลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– การใช้กิจกรรมการเขียน Personal Profile และ My Introduction เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาการจัดการอาคาร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการ สุ จิ ปุ ลิ

–  เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1501 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เทคนิคการสอน แบบ MIAP

– พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี