research2/2564

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

– การศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบบัญชีเดี่ยว โดยใช้เกมบิงโก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การบันทึกรายการด้วยโปรแกรม Easy Acc 

– การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ ฝึกปฏิบัติ

– การใช้แอพพลิชั่นเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

– การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้การเสริมแรงกับนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

– การศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมชั้นเรียนรายวิชา งานจักรยานยนต์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์