P-VEC

 

 

– แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน และแก้ผลการเรียน 0, มส.

– ตารางสอบปลายภาค (ปวส.1) เทอม 1 ปีการศึกษา 2566

– ตารางสอบปลายภาค (ปวช.1) เทอม 1 ปีการศึกษา 2566

– ประกาศกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. และปวส.

-ประกาศพ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-ประกาศพ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565  >>คลิก<<

-ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป

-ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน รอบที่ 1

-ส่งเอกสารสมัครเรียน รอบทั่วไป

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ รอบที่ 2

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี

-ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2565 รอบโควตาเรียนดี

-ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
-ดาวโหลดเอกสารแก้ 0 มส.

-ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ประกาศเรื่องการฝึกอาชีพ และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

-คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2564

-ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระดับ ปวช.2 

-ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563

-ส่งเอกสารลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนที่1/2564 นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

-ส่งเอกสารรายงานตัวรอบทั่วไป

-ใบคำร้องแก้เกรด 0 และ มส.

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบทฤษฎี เฉพาะสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 

                                                                                                                     >>>คลิกอ่านเพิ่ม

 

 

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านกฏหมาย)

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

– ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกวิขาสามัญสัมพันธ์ 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฏหมาย)

– ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

 – ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฏหมาย)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูคหกรรม)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครูคหกรรม)

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครูคหกรรม)

-ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาคหกรรม

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
-ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
– รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการฯ

– ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

-ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ฯ 

-ประกาศขอยกเลิกการขายทอดตลาดบ้านพักครู ฯ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น ฯ

-ประกาศผู้ชนะราคา รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบฯ 

-ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น 

-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รอบที่ 2 ครุภัณฑ์รถขุดชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ครั้งที่ 2

-ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ ฯ 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ฯ 

-ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2563

-ประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์ 2564 

-ประกาศประกวดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ฯ

ประกาศ เรื่อง ประกวดซ์้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                         อ่านทั้งหมด>>>>

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5670784

โทรสาร 02-5671225