P-VEC

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น ฯ

-ประกาศผู้ชนะราคา รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบฯ 

-ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น 

-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รอบที่ 2 ครุภัณฑ์รถขุดชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ครั้งที่ 2

-ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ ฯ 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ฯ 

-ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2563

-ประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์ 2564 

-ประกาศประกวดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ฯ

ประกาศ เรื่อง ประกวดซ์้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา นางญาณีนาถ วิริยะ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในฐานะผู้สัมผัสอาหาร โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจก่อนการจัดการอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมาและนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาตัวแทน เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ส่งทักษะต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน และทักษะที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคมีดังนี้
📡สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– การแข่งขันทักษะระบบเครือข่าย
👩‍✈️สาขาการโรงแรม
– บริการอาหารและเครื่องดื่ม
– ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
👷🏻‍♂️สาขาโยธาและก่อสร้าง
-ทักษะงานปูน
👨🏻‍🎓ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
-การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
-การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ปวช.
-การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ปวส.
-ประกวดวงดนตรีสากล
-ประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง
และการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น
📌📌กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
📣📣วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรามีดีที่ต้องอวด (ช่วงผู้อำนวยการซ้อมสอน)
ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายและสอนการทำคุ้กกี้ธัญพืชให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกการโรงแรม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการสอนในครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจและมีความตั้งใจเรียนรู้วิธีการทำคุ้กกี้ธัญพืชเป็นอย่างมาก คุ้กกี้ธัญพืชเป็นอาหารว่างที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพ เพราะเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ทำง่าย เก็บไว้ทานกับนม หรือกาแฟช่วงเช้าๆเข้ากันดี๊เขากันดีค่ะ🍪🍪🍪🍪

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มงานสิทธิประโยชน์ สำนักอำนวยการ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดำเนินงานจัดพิธีการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ดูการทดสอบปฏิบัติปีนเสาไฟของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีในการทดสอบฯ และนักเรียน นักศึกษายังได้ปฏิบัติปีนเสาไฟตามเกณฑ์การสอบของการไฟฟ้าฯในครั้งนี้

🌻🌻ดอกทานตะวันบาน ที่บางพูน🌻🌻
ต้อนรับนักเรียนกลับสู่วิทยาลัย พร้อมความสดใส หลังจากห่างกันไปเพราะโควิด-19 มุมมองที่ต่างกัน จะเห็นภาพที่ต่างไป มีไม่กี่ต้น….เหมือนมีเป็นทุ่ง
🌻🌻🌻

                                                                                                                                                         อ่านทั้งหมด>>>>

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5670784

โทรสาร 02-5671224