P-VEC

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทโควต้า รอบที่ 1 โควต้าเรียนดี

-ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนรายวิชา 

-ประกาศส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์

-ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  รอบเพิ่มเติม 

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวช. รอบเพิ่มเติม

              ส่งเอกสารการสัมครเรียน ปวส. รอบเพิ่มเติม

              สมัครเรียน การบัญชี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563

– รายวิชาเปิดสอนซัมเมอร์ รอบ2 รหัสวิชา3104 -8501  โครงการ ปวส. เป็น รหัสวิชา2104-8501  โครงการ  ปวช.

– แบบฟอร์มงานทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควต้ารอบ2ความประพฤติดีและความสามารถพิเศษ 

-ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รอบที่ 2 ครุภัณฑ์รถขุดชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ครั้งที่ 2

-ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ ฯ 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ฯ 

-ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2563

-ประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์ 2564 

-ประกาศประกวดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ฯ

ประกาศ เรื่อง ประกวดซ์้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลผลการประเมินตนเอง ก่อนรายงานเข้าระบบต่อไป
พร้อมทั้งการจัดทำมาตรฐานแผนกวิชา เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่บ่งบอกถึงคุณภาพและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี #ผลิตอาหารปลอดภัย ร่วมใจต้านโควิด-19
ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานฟาร์มของวิทยาลัย ผลิตผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพูน ได้จับจ่าย เช่น ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกาด ในราคาพิเศษ ถุงละ 10 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ของประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่หลายๆ คนอาจได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราว หรือถูกเลิกจ้าง
นอกจากนั้น ยังมีผลผลิต จากแปลงชีววิถีฯ เช่นปลาดุก กบ กิโลกรัมละ 40 บาท และไข่ไก่ 10 ฟอง แพ็คละ 33 บาท
งานนี้เริ่มต้นได้ด้วยทุกฝ่ายที่ช่วยกัน ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดจำหน่าย และฝ่ายคัดกรองผู้ซื้อตามมาตราการ

วันที่31 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณวิทยาลัยฯ อาคารเรียน โรงอาหาร ศูนย์ประชุม และศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลบางพูน

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินรอบ 4 ของ สมศ. และการประเมินนานาชาติของ APACC ด้วยระบบงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏัติการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นำคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ห้องปทุมรัตน์ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5670784

โทรสาร 02-5671224