P-VEC

-ประกาศเรื่องการฝึกอาชีพ และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา

-ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

-คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2564

-ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระดับ ปวช.2 

-ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563

-ส่งเอกสารลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนที่1/2564 นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

-ส่งเอกสารรายงานตัวรอบทั่วไป

-ใบคำร้องแก้เกรด 0 และ มส.

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบทฤษฎี เฉพาะสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 

                                                                                                                     >>>คลิกอ่านเพิ่ม

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
– รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการฯ

– ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

-ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ฯ 

-ประกาศขอยกเลิกการขายทอดตลาดบ้านพักครู ฯ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น ฯ

-ประกาศผู้ชนะราคา รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบฯ 

-ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น 

-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รอบที่ 2 ครุภัณฑ์รถขุดชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ครั้งที่ 2

-ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อฯ ครั้งที่ 2

-ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ ฯ 

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถขุดขนาดเล็กชนิดตีนตะขาบขับเคลื่อน 2 ล้อ ฯ 

-ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2563

-ประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์ 2564 

-ประกาศประกวดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ฯ

ประกาศ เรื่อง ประกวดซ์้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 1 โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงถึงนโยบายต่างๆของทางวิทยาลัย ตลอดจนการมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานไปยังฝ่ายต่างๆ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้จออัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแก้ว 1 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และ นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ครูแผนกวิชาการโรงแรม เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัด
นครนายก
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สำรวจนักเรียน นักศึกษา ทั้งใหม่ และเก่า ที่มีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 #สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูล
โทร 095-8641910
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง โดยทำการบันทึกเทป เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ นำปริมาณ ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ) โดยมี นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และมีนายสุธี เข็มทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา นางญาณีนาถ วิริยะ และนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้ารับการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในฐานะผู้สัมผัสอาหาร โดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจก่อนการจัดการอบรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

                                                                                                                                                         อ่านทั้งหมด>>>>

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5670784

โทรสาร 02-5671224