กิจกรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมาและนางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาตัวแทน เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ส่งทักษะต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน และทักษะที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคมีดังนี้
📡สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– การแข่งขันทักษะระบบเครือข่าย
👩‍✈️สาขาการโรงแรม
– บริการอาหารและเครื่องดื่ม
– ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
👷🏻‍♂️สาขาโยธาและก่อสร้าง
-ทักษะงานปูน
👨🏻‍🎓ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
-การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
-การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ปวช.
-การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา ปวส.
-ประกวดวงดนตรีสากล
-ประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง
และการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น
📌📌กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
📣📣วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรามีดีที่ต้องอวด (ช่วงผู้อำนวยการซ้อมสอน)
ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายและสอนการทำคุ้กกี้ธัญพืชให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกการโรงแรม สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการสอนในครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจและมีความตั้งใจเรียนรู้วิธีการทำคุ้กกี้ธัญพืชเป็นอย่างมาก คุ้กกี้ธัญพืชเป็นอาหารว่างที่เหมาะกับคนที่รักสุขภาพ เพราะเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ทำง่าย เก็บไว้ทานกับนม หรือกาแฟช่วงเช้าๆเข้ากันดี๊เขากันดีค่ะ🍪🍪🍪🍪

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มงานสิทธิประโยชน์ สำนักอำนวยการ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดำเนินงานจัดพิธีการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ดูการทดสอบปฏิบัติปีนเสาไฟของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีในการทดสอบฯ และนักเรียน นักศึกษายังได้ปฏิบัติปีนเสาไฟตามเกณฑ์การสอบของการไฟฟ้าฯในครั้งนี้

🌻🌻ดอกทานตะวันบาน ที่บางพูน🌻🌻
ต้อนรับนักเรียนกลับสู่วิทยาลัย พร้อมความสดใส หลังจากห่างกันไปเพราะโควิด-19 มุมมองที่ต่างกัน จะเห็นภาพที่ต่างไป มีไม่กี่ต้น….เหมือนมีเป็นทุ่ง
🌻🌻🌻

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ##ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลจาก COVID-19

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ มอบหมายครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ดูการทดสอบปฏิบัติปีนเสาไฟของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีในการทดสอบฯ และนักเรียน นักศึกษายังได้ปฏิบัติปีนเสาไฟตามเกณฑ์การสอบของการไฟฟ้าฯในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มงานสิทธิประโยชน์ สำนักอำนวยการ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดำเนินงานจัดพิธีการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มงานสิทธิประโยชน์ สำนักอำนวยการ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดำเนินงานจัดพิธีการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นำโดย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เดินทางเพื่อเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชา ภายใต้โครงการอาชีวะยกกำลังสอง สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา MICE สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทางของสาขาต่างๆ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในวันแรกเป็นการศึกษาดูงานในสาขาอาชีพ Hospitality และสาขาอาชีพ Digital Intelligence และในวันที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Digital Excellence Center) ของสาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยบางพูน พร้อมด้วย ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา นางญาณีนาถ วิริยะ นางหทัยชนก พึ่งยนต์ รองผู้อำนวยการ และนายอรุณชัย ราพฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยบางพูน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชกุมารีฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาและสมาชิก อกท.ทุกระดับ เข้าร่วมถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

16 มกราคม ขอน้อมระลึกถึงพระคุณครู
ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น
ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสม
ในวันครูที่สิบหกมกราคม
ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน”พระคุณครู”

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานวัดผล และหัวหน้างานทะเบียน ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องบัวชมพู

ตามที่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายลง และจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา จึงขอปิดทำการเรียน การสอนภายในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม -วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆได้โดยตรง และขอให้ติดตามประกาศของทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด