บุคลากร

 ดร.ศันสนีย์  สายะสนธิ
ผู้อำนวยการ
นางญาณีนาถ  วิริยะ
รองผู้อำนวยการ
         ดร.ทิฐินันท์   ทุมมา
            รองผู้อำนวยการ
นางสาวหทัยชนก พึ่งยนต์
 รองผู้อำนวยการ

นางกุลทิพย์  เมืองโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางลักษณา เดชมา

ครูชำนาญการพิเศษ

แผนกพืชศาสตร์

นางสุธัตรา  พงษ์พานิชย์

ครูชำนาญการพิเศษ

แผนกสามัญสัมพันธ์

นายภานุมาศ ปิยะภานุกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

แผนกสามัญสัมพันธ์

นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสมบัติ บัณฑิตพรรณ

ครูชำนาญการ

แผนกเครื่องกลเกษตร

นางสาวบุษกร สัญชัย

ครูชำนาญการ

แผนกการบัญชี

นางวัชรี  มูลทองสุข

ครูชำนาญการ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเทิดศักดิ์ นกขุนทอง

ครูชำนาญการ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเฉลิมพร  เอี่ยมมิ

ครูชำนาญการ

แผนกเครื่องกลเกษตร

นายสงัด หลุยพันธ์

ครูชำนาญการ

แผนกเครื่องกลเกษตร

นางสาวสุปรียา ภูผาลา

ครู

แผนกการโรงแรม

นางสาวเยาวลักษณ์ ประทุม

ครู

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวอัมพร บุญเทพ

ครู

แผนกสามัญสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ พุทธวงค์

ครู

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวณิชาภา รัตนพันธ์

ครู

แผนกการโรงรแม

นางสมทรง วอทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวอิสราภรณ์ พูลบรรดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายฉัตริน พึ่งสุข

บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์ดาว อภิ

บริหารงานทั่วไป

นายพิทักภูมิ สายบุญลี

ครู

นายอารยะ คูหาสวัสดิ์

ครู

นางสาววิชุดา นะราพูล

ครู

แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ครู

แผนกการโรงแรม

นายวิจิตพงศ์  นันทราช

ครู

แผนกโยธา

นายพัฒนา สมทรัพย์

 

นายศุภชัย เกตุพลอย

 

นางสาวอารมณ์ สกุลสม

นายธรรมรัตน์ จันทร์จรัส

นายอุดม ไทระพันธ์

นายชูชาติ ทองใบ

นางอุไรวรรณ บรรจงปรุ

นายเฉลิมชัย บุญคุ้ม

นายชูศักด์ ศิริศิลป์

แผนกโยธา

นายวรวุฒิ แซมสน

แผนกเครื่องกลเกษตร

นายวิศรุต แซมสน

แผนกเครื่องกลเกษตร

นางสาวภัทราภรณ์ วงค์ธำรงทรัพย์

แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเอกสกุล วัฒนภาเกษม

แผนกไฟฟ้ากำลัง

นางสาวพิมพชนนิ์ บัวสิน

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจักรพงษ์ คุชิตา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอรุณชัย ราพฤทธิ์

แผนกการบัญชี

นางสาวสิวลี สุกดี

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาววิรัลพัชร ศรีจันทร

แผนกสามัญสัมพันธ์

นายบูชิต  ชูเชิด

แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายภัทรกร กุศะโรจน์

แผนกช่างยนต์

นายณัฐวุฒิ บุญบรรดาล

แผนกช่างยนต์

นายสมาพล พูลเงิน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

Ms.Janice Manubag Libradilla

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางปัทมาพร สายเงิน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายประวิทย์ แอหลัง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวทิพวัลย์ ผู้มีบุญ

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางฉวีวรรณ บัณฑิตพรรณ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางศุภลักษณ์ คงทน

พนักงานบริการ

นางจุไรรัตน์ สายเงิน

พนักงานบริการ

นายไพบูลย์ จันทอง

พนักงานเกตรพื้นฐาน

นางลูกไก่ จันทอง

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายธีรวัฒน์ เวชกุลนพอนันต์

พนักงานอาคารสถานที่

นางวิลาพร สมทรัพย์

พนักงานทำความสะอาด

นายจักรกริช อิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพะเยาว์ ปิยะมิตร

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวธนาภรณ์ เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจา  ถาวงษ์เพีย

พนักงานทำความสะอาด

นางจิตรา  เบอรพันธุ์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนวพร ศักชัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน