Author name: admin

ประกาศ ระเบียบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติการประกอบการร้านค้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ระเบียบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติการประกอบการร้านค้าวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภ

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมซอฟต์แวร์จำลองระบบจัดการแบตเตอรี่และเครื่องมือซ่อมบำรุงหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60900 : 2004 จำนวน 1 ชุด Read More »

ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/67 (อาชีวะ x กทม)

ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/67 (อาชีวะ x กทม) Read More »

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) Read More »

Scroll to Top